Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Dogs Talk Online Academy die van toepassing zijn als u als cursist de website van Dogs Talk Online Academy gebruikt. Dogs Talk Online Academy raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden. U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website.
Dogs Talk Online Academy heeft een website gecreëerd waarop cursussen kunnen worden bekeken en gekocht. Via Dogs Talk Online Academy mensen die hun kennis willen vergroten op het gebied van hondentraining mogelijk om een cursus te vinden die voor hen geschikt is.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
Wij:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.

U:
dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.

Student:
dit is de volger van de cursus, de uiteindelijke natuurlijke persoon die de cursus volgt binnen het systeem van Dogs Talk Online Academy

Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.

Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon of internet.

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:
uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag:
kalenderdag.

Duurtransactie:
een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.

Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.

Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2 Onze identiteit
Dogs Talk Online Academy B.V.
Nunhemseweg 56
6081 GJ Haelen
Nederland

Contact
Telefoonnummer: 06-44740992
Emailadres: academy@dogstalk.nl
KvK-nummer: 24296927
BTW-identificatienummer: NL001.827.710.B40
Bankrekeningnummer (IBAN): NL03ABNA0584171463

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.
2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe.
4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4 Informatie
1. Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
a. de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele afleveringskosten;
b. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
c. of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
d. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
f. de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
g. de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
h. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
i. de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
j. de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
k. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
2. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk via e-mail.
a. ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
b. of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan gebruik kan maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
e. de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
3. Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
1. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen.
1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen ander het laatste product heeft ontvangen.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3. Tijdens de bedenktijd mag u de cursus volgen tot de eerste twee weken. Bent u niet tevreden over de door ons geboden lessen, dan mag u zich beroepen op het herroepingsrecht.
4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u geen extra kosten of anderszins verborgen kosten.
5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden. Wij kunnen u wel vragen of u ons kunt vertellen waarom u niet tevreden bent, maar u bent niet verplicht hier op te antwoorden.
2. Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
3. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld. 

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Volgens uw specificaties vervaardigde cursussen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. U de volledige cursus heeft doorlopen en u reeds 1 keer gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. In dit geval vergoeden we het cursusgeld niet, omdat u reeds een volledige cursus heeft doorlopen en al had kunnen weten dat deze manier van leren niet voor u is.

Artikel 9 Ontbinding door herroeping
1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen.
2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar academy@dogstalk.nl met uw naam en welke cursus u graag wilt stoppen uw inschrijfgeld retour wilt ontvangen.
3. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
4. Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5. Wij zullen u per direct toegang tot de desbetreffende cursus ontzeggen.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
7. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
8. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .

Artikel 10 De prijs
1. Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3. Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 11 Conformiteit en garantie
1. Wij staan ervoor in dat de cursussen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 Levering en uitvoering
1. Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft. U dient zich wel te registreren met een e-mailadres zodat we u alle inloggegevens kunnen sturen.
3. Wij voeren geaccepteerde bestellingen direct uit, uiterlijk binnen 2 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één week na het plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terug.

Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
1. U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
2. U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
3. U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
Verlenging:
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per maand worden bezorgd.
7. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 14 Betaling
1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen direct betalen bij aanmelding.
2. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.
3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan ons te melden.
4. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk gemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.

Artikel 15 Intellectueel eigendom
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht. U vind ons privacy beleid op: https://Dogs Talk Online Academy.nl/privacy-policy/

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Links
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 19 Uw gegevens
U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 20 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gaan pas in werking nadat deze op gepaste wijze zijn gepubliceerd. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod gaan de voor u meest gunstige bepalingen voor.

Artikel 22 Aanvullende Voorwaarden
1. De student mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de student aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval Dogs Talk Online Academy constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.
2. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is Dogs Talk Online Academy en/of instructeur niet aansprakelijk tenzij Dogs Talk Online Academy en/of instructeur heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.
3. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van Dogs Talk Online Academy bestaat wordt de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat de student voor de cursus heeft voldaan. De student kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan Dogs Talk Online Academy werd voldaan.
4. Indien een student of instructeur feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Dogs Talk Online Academy het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.
5. De door Dogs Talk Online Academy op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de instructeur en/of Dogs Talk Online Academy. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
6. Online cursussen zijn na aankoop gedurende tenminste 12 maanden bereikbaar voor studenten op het platform van Dogs Talk Online Academy.

Nu aan de slag met een van onze cursussen?

Bekijk dan nu ons cursus aanbod, maak een keus en ga aan de slag.